Podstawowym kryterium podziału leków ziołowych ze względu na postacie jest sposób ich podawania.
Zgodnie z tym kryterium można wyodrębnić 3 zasadnicze grupy leków ziołowych:

  • enteralne leki ziołowe,
  • parenteralne leki ziołowe,
  • leki stosowane zewnętrznie.
Do grupy leków enteralnych zaliczamy wszystkie leki podawane doustnie, należą do nich:

alkoholatury:

są to leki otrzymane na drodze maceracji świeżych surowców zielarskich alkoholem (etanolem) i następnie wytłoczone. Maceracja dokonywana zazwyczaj jest w stosunku 1:1.

nalewki:

są to lecznicze środki ziołowe na bazie suchych surowców ziołowych. Otrzymuje się je poprzez ekstrakcję suchych surowców zielarskich przy pomocy alkoholu (etanol, etanol + woda).Nalewki charakteryzują się małą trwałością, którą wydłużyć można poprzez zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, zastosowanie tylko najwyższej jakości surowców i odpowiedniego stężenia alkoholu.
Istnieje kilka metod otrzymywania nalewek, do najbardziej popularnych należą: perkolacja, marcelacja i rozpuszczanie.
Sposób otrzymywania nalewek uzależniony jest od stopnia oddziaływania surowca. Perkolacje stosuje się w przypadku środków silnie działających na ogół w stosunku rozpuszczalnika do surowca 10:1.
Przez maceracje otrzymuje się środki o działaniu łagodniejszym w stosunku rozpuszczalnika do surowca 5:1.
Rozpuszczanie surowców stosuje się dla surowców uprzednio rozdrobnionych w przypadku nalewek złożonych.

soki:

ten rodzaj zielarskich środków leczniczych otrzymuje się z świeżych części roślin poprzez wyciśnięcie lub fermentację.
Soki świeże otrzymywane są poprzez wyciśnięcie, przefiltrowanie i klarowanie. Do otrzymywania soków świeżych zastosowanie znajdują: bulwy, cebulki, części podziemne, owoce, itp. Soki fermentowane otrzymywane są z owoców po kilkudniowej fermentacji, wyciśnięciu , odsączeniu i zagęszczeniu w proporcji 10:1.

wyciągi:

powstają w wyniku wytrawienia suchych suroców zielarskich alkoholem lub mieszanina alkoholu i wody.
Wyciągi dzielą się ze względu na zawartośc wyciągu na: płynne, gęste i suche. W przypadku wyciągów płynnych ekstrakcja surowca następuje w proporcji 1:1 do rozpuszczalnika.

pasty ziołowe:

powstają przez zagęszczenie płynnych wyciągów za pomocą środków pomocniczych.
Pasty stosoane są po uprzednim rozpuszczeniu w wodzie.

odwary:

podobnie jak napary sporządza się z pojedyńczych surowców lub ich mieszanek.
Odwary powstają poprzez wytrawianie materiału roślinnego zimną wodą a następnie w wzrastającej temperaturze wody aż do zagotowania.

napary:

powstają przez wytrawianie surowca gorącą wodą.

tabletki:

powstają przez sprasowanie sproszkowanej substancji czynnej z substancjami pomocniczymi.

Do grupy leków parenteralnych należą leki wprowadzane do organizmu z pominięciem przewodu pokarmowego. Aplikacji tej grupy leków dokonuje się za pomocą injekcji i wlewów.

Leki o zastosowaniu zewnętrznym znalazły bardzo szerokie zastosowanie. Istnieje wiele postaci tego rodzaju leków do najczęściej stosowanych należą:

maści i kremy:

są to substancje czynne rozpuszczone są w mazistym podłożu.

czopki:

tą postać leku wprowadza się do organizmu poprzez jamy ciała. Najbardziej popularną formą są czopki doodbytnicze z powodu dobrej resorpcji substancji czynnej.

aerozole:

substancja czynna znajduje sie w pojemniku z sprężonym czynnikiem tłoczącym. Substancje czynne w aerozolach mogą być w postaci płynnej, stałej lub gazowej.

roztwory do oczu:

są to w przeważającej części wodne roztwory czynnika leczniczego.

roztwory stosowania zewnętrznego:

mieszaniny surowców zielarskich na bazie olejów roślinnych.

© 2008 xhtml labor
kontakt: xhtml labor